Algemene voorwaarden Super Fit Holidays

Op onze reizen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen welke zijn georganiseerd door Super Fit Holidays, gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2: Totstandkoming reisovereenkomst

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator, hetzij schriftelijk, telefonisch of per internet.

2. De boeking is bindend en wordt gezien als een definitieve reservering.

3. Nadat de boeking definitief is, kan de boeking slechts geannuleerd worden met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 8 van deze reisvoorwaarden.

4. Binnen 1 werkdag ontvang je de boekingsbevestiging en factuur. Hierop staat hoe de boeking betaalt dient te worden.

5. Ongeveer een week voor vertrek ontvang je de vouchers (indien van toepassing) en het programma van je vakantie.

Artikel 3 – Betaling

1. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 40% te worden voldaan, mits het langer dan acht weken voor vertrek is, dan geldt bepaling 3.3.

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken vóór de dag van vertrek in het bezit zijn Super Fit Holidays. Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim. Je wordt daar schriftelijk op gewezen en je hebt dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Super Fit Holidays heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij jou in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van de artikel 7 hierbij van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

3. Indien de overeenkomst binnen 8 weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4 – Reissom, reisduur en reisprogramma

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen welke in het reisprogramma staan vermeld.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze aan Super Fit Holidays bekend waren op de dag van het vrijgeven van het reisprogramma. Super Fit Holidays behoudt zich het recht voor ingeval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen, tot wijziging van de reissom. Indien deze wijziging een verhoging van de reissom met meer dan 15% inhoudt, dan heb je het recht de reis te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(men). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door Super Fit Holidays mededeling aan de reiziger is gedaan van de prijsverhoging.

3. Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.

4. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden Super Fit Holidays niet.

Artikel 5 – Documenten

1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting en vaccinaties.

2. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening en/of voor rekening van de reiziger.

3. De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de reiziger respectievelijk de reiziger, mocht lijden in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep, is uitgesloten.

Artikel 6 – Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen als regel één week voor de vertrekdatum in het bezit van de reiziger worden gesteld, mits de volledige reissom door Super Fit Holidays is ontvangen.

Artikel 7 – Wijziging en annulering door reiziger

Indien je door omstandigheden niet mee kan, dan is dat allereerst heel vervelend. Neem in ieder geval zo spoedig mogelijk contact met ons op. Op onze vakanties zijn de volgende tarieven verbonden qua annulering van de vakantie:

8 weken of langer voor vertrek: we houden 25% van het totaalbedrag in

6 tot 8 weken voor vertrek: we houden 25% van het totaalbedrag in met een minimum van € 150

3 tot 5 weken voor vertrek: we houden 70% van het totaalbedrag in met een minimum van € 150

0 tot 3 weken voor vertrek: we houden 100% van het totaalbedrag in met een minimum van € 150

Artikel 8 – Wijzigingen en annulering door Super Fit Holidays

1. Super Fit Holidays behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, wat onder meer kan betreffen de wijziging van de vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van hetzelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.

2. Super Fit Holidays behoudt zich het recht voor de hotel- of verblijfsaccommodatie te wijzigen met dien verstande dat aan de reiziger, zonder verhoging van de reissom, een minimaal gelijkwaardige accommodatie wordt aangeboden.

3. Super Fit Holidays behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 8 weken voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door Super Fit Holidays aan de reiziger gerestitueerd. Het minimale aantal deelnemers per reis staat vermeld op de website.

4. In geval van oorlog, pandemie of beperkingen in het vliegverkeer naar Ibiza of nationale of lokale regelgeving waarbij toeristen geweerd worden uit Spanje of Ibiza specifiek, behoudt Super Fit Holidays zich het recht om de vakantie te annuleren zonder terugbetaling van het reeds overgemaakte bedrag conform de betalingsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 3. Uiteraard spant Super Fit Holidays zich in om de vakantie op een ander moment aan te bieden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van Super Fit Holidays

1. De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.

2. Super Fit Holidays is niet aansprakelijk voor de in het eerste lid bedoelde schade, voor zover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

3. Wijzigingen of vertragingen kunnen voorkomen. Super Fit Holidays is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade zoals het missen van aansluitingen van onder andere openbaar vervoer, parkeerkosten en persoonlijke omstandigheden zoals schade in de werksfeer.

Artikel 10 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Super Fit Holidays ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het reisprogramma.

2. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Super Fit Holidays, c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 11 – Enquete

Wij willen heel graag weten hoe de reis bevallen is. Per e-mail ontvang je na thuiskomst een enquêteformulier. Je helpt ons enorm door deze terug te mailen naar Super Fit Holidays. Mocht je opmerkingen hebben om de kwaliteit van onze reizen te verbeteren of weet je een bestemming die niet mag ontbreken in ons aanbod, laat het ons dan weten.

Artikel 12 – Foto’s

Er kunnen foto’s gemaakt worden tijdens de reizen en deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website van Super Fit Holidays en voor social media. Ook foto’s van deelnemers die gedeeld worden in de besloten Facebook of Whatsapp groepen kunnen door Super Fit Holidays gebruikt worden.

Wil je niet dat jouw foto’s geplaatst worden, meld dit dan bij je boeking of bij aanvang van je vakantie.

Artikel 13 – Klachten

Super Fit Holidays zet zich tot het uiterste in om jou een geweldige vakantie te bezorgen. We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar het zou kunnen dat iets je tijdens jouw singlereis tegenvalt. Als jij ergens ontevreden over bent, meldt dit dan aan de Super Fit Holidays begeleiding ter plaatse. Als je na thuiskomst pas melding maakt van jouw klacht, kunnen wij helaas niets meer voor jou betekenen en we willen er alles aan doen opdat je een Super Fitte vakantie hebt!

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, stuur ons dan, binnen twee maanden na afloop van de reis, een gemotiveerde klachtbrief. Jouw melding wordt na ontvangst door ons in behandeling genomen en zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord. Tijdens het hoogseizoen kan dit even duren. Wij trachten jouw klacht binnen 4 weken op te lossen.

Artikel 14 – Verzekering

Wij adviseren je om altijd goed verzekerd op reis te gaan! Tijdens jouw vakantie wil je immers onbezorgd kunnen genieten. Een goede reis- en annuleringsverzekering is een zeer belangrijk onderdeel van jouw vakantie. Zowel voorafgaand aan als tijdens jouw vakantie kunnen er zich gebeurtenissen voordoen die zonder een verzekering vervelende financiële gevolgen kunnen hebben.

Artikel 15 – Kortingen

Kortingen zijn niet stapelbaar en alleen geldig voor definitieve boekingen.

Wanneer er een speciale actiekorting is gedurende één of meerdere dagen dan is de korting alleen op deze bepaalde dag(en) geldig. Indien het vermoeden bestaat dat er misbruik gemaakt wordt van kortingscodes, dan heeft Super Fit Holidays het recht op kortingscodes achteraf te weigeren.